Ordbog med forklaringer fra skoleverdenen
 
 
AKT
Forkortelse for: Adfærd, Kontakt og Trivsel, som handler om sociale og faglige problematikker. Vores egen AKT-lærer på skolen er Birthe Puggaard, og vores kommunale AKT-konsulent er oftest Peter Reinholdt, der hjælper med problematikker hos både klasser og enkeltelever. 
 
 
Basetænkning
Handler om den nye inklusionstænkning på specialområdet, hvor man i fremtiden vil danne baser, som elever kan flexe ind og ud af efter evne og niveau. Det er endnu usikkert, hvordan baserne skal se ud, og hvordan de skal passes sammen med specialklasserne, men etablerede specialklasser kører videre under samme form som nu.
 
DSA
Dansk Som Andetsprog, undervisning for tosprogede elever i dansk, hvor der er fokus på fx sproglige begreber, ordbilleder, ordforrråd osv.  
 
Fagfordeling
Planlægningsarbejdet i foråret, hvor næste skoleår tilrettelægges. Fag, klasser og øvrige opgaver fordeles på alle lærere, så alt bliver løst på pædagogisk bedste vis. Vi har typisk to store møder og en mellemliggende arbejdsperiode, før alt er på plads.
 
 
 
H-møde
Et møde mellem skole, hjem og kommune i de tilfælde, hvor en familie har en sag hos Familierådgivningen. Mødet bruges til at indhente information fra parterne omkring barnet eller til at koordinere og justere den indsats der er omkring barnet.
 
 
Humanistiske Fag
Humanistiske fag er: dansk, engelsk, tysk, samfundsfag, historie og kristendom.
 
 
Inklusion
Vision om ikke at adskille elever og sende dem forskellige steder hen, men i stedet rumme så mange som muligt i et passende skoletilbud, så tæt på bopælen som muligt.
 
KIT-team
Koordinerende Indsats Team, som er et team på skolen, hvor akt-personale og ledelse giver sparring til personalet omkring en udvalgt problematik. Hver anden gang suppleres teamet med fagfolk fra det kommunale AKT og PPR og familiehuset.
 
K-møder
Konsulterende og koordinerende møde, hvor alle parter omkring et barn er samlet for at belyse en problemstilling. Mødet kan ønskes af skole eller forældre, og skolen indkalder alle relevante parter i sagen.
 
 
Lederforum
Mødeforum for forvaltning og skole/SFO-ledelser, som holdes ca. hver anden uge.
 
 
Naturvidenskabelige fag
Naturvidenskabelige fag er : matematik, natur/teknik, fysik/kemi, biologi, geografi.
 
 
PALS
Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Treårigt pædagogisk projekt for Nordre Skole. Se beskrivelsen i link på hjemmesiden
 
 
PMTO
Parent Management Training Oregon. Forældretræning og sparring og rådgivning i dét at være en god forælder.
 
 
PPR
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som i Ikast Brande Kommune rummer skolepsykologer, konsulenter og rådgivere i både faglige og sociale problemstillinger.
 
 
Praktisk-musiske fag
Fag som især er praktiske og musiske: Billedkunst, musik, idræt, sløjd, håndarbejde og hjemkundskab.
 
 
PR-møde
Pædagogisk Råds møde for det samlede personale, som typisk holdes to gange årligt.
 
 
Specialklasser
Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, eller for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Klassens størrelse veksler mellem 4 og 7, alt efter elevernes profil. Typisk har eleverne de fleste timer i denne klasse, og det forsøges hele tiden at integrere og udsluse elever til timer i enkeltfag i de almene klasser. Nordre Skole har lige nu seks specialklasser.
 
 
Specialundervisning
Ekstra støtte givet til elever med faglige vanskeligheder. Ofte gives støtten i dansk over en periode, og som regel foregår den udenfor klassen, hvor eleven er del af et lille hold.
 
 
Styrelsesvedtægt
Overordnet regelsæt i Ikast Brande kommune, for hvordan vi styrer fx indskrivning i skoledistrikter, timefordeling, efteruddannelse osv.
 
 
Timefordelingsplan
Plan over hvor mange timer årgangene har i fagene. Undervisningministeriet anbefaler et vejledende timetal, men sætter også et minimumstimetal, som en klasse skal have i fagene.
 
 
Tværs-distrikt
Vi er del af et større distrikt med Vestre og Isenvad, hvor vi samarbejder på tværs om fx overlevering fra børnehave til skole.
 
 
Undervisningdifferentiering
At lave undervisningen forskellig ved at variere opgavetype, indhold, tid, form osv., så det passer til den enkelte elev.
 
Visitation
Særlige støttetiltag eller specialtilbud bevilges via et kommunalt visitationsudvalg. Dette udvalg prioriterer kommunens resurser, så de anvendes bedst muligt til at løfte opgaven på specialområdet. Dette sker som hovedregel en gang årligt ud fra en vurdering af det aktuelle behov, som det er beskrevet i indstillingsskemaer fra det fagprofessionelle personale.
Revisitation er at forny en eksisterende bevilling.